Faculty

Dr. S C Srivastava
Dr. Sri Niwas Singh
Dr. Saikat Chakrabarti
Dr. Santanu Mishra
Dr. Ankush Sharma
Dr. Abheejeet Mohapatra
Dr. Alok Ranjan Verma
Dr. Suvendu Samanta
Dr. Soumya Ranjan Sahoo
Dr. Gururaj Mirle Vishwanath


Research Establishment Officer

Mr. Shiv Kumar Singh